Gravrøyser

Store gravfelt ligger ofte nær de gamle vegene. Der Nordmansslepene kommer ned i dalene på Øst og Vestlandet er det slike felt. Gravhauger fra jernalderen/vikingtiden finnes i alle de tre Numedalskommunene. 

Det største gravfeltet i Numedal ligger der en gren av Store Nordmannsslepa kommer ned på gården Kjemhus i Veggli. Gravfeltet er fra folkevandringstiden (375-550 e.Kr) og består av ca. 40 røyser.  

På Frygne i Nore er det et gravfelt med 25 røyser fra samme tid. Også her ligger gravene der en gren av Nordmannsslepa kommer ned fra fjellet. Her har det antagelig vært flere, men mange av røysene ble fjernet da det ble bygd et bedehus midt i feltet i 1930-åra.  

Det er gjort flere gravfunn fra jernalderen i dalen. Særlig rike er funnene ved Ljotegard i Uvdal, på Søre Skjønne i Nore og Søre Flesberg.

Det er gjort gravfunn på Søre Skjønne og på Ljotegard i Nore og Uvdal. Her er det ikke påvist noen gravhauger. Det er også graver ved Solheimstulen og i Dagaliseterdalen. Disse feltene ligger like ved Nordmannsslepa. 

I Rollag er det et stort felt med minst 170 røyser ved Landsverk. Dette er antagelig en blanding av gravrøyser og rydningsrøyser. I kirkeåsen ved Rollag kirke er det også et felt med mange røyser. Det er ikke foretatt arkeologiske undersøkelser her.

Like ved Kirkestua i Rollag er det en stor gravrøys, antagelig fra vikingtiden. Kanskje er det her kong Roll ligger røyslagt. På gården Ulstad er det en gravhaug der kong Ulf ble gravlagt. Her er det funnet sverd og øks. Et sagn knytter seg til disse gravhaugene. 

På Ulvik i Rollag er det 5 gravrøyser antagelig fra vikingtiden.

I Flesberg er det et gravfelt nær vegen til Lyngdal/Sigdal. Her er funnet jernalderfunn, sverd, pilspisser, øks osv. Vest for Flesberg kirke er det gravhaug og rettersted, stedet er kalt Galgehaugen. 

Kilder:
Bygdebok for Rollag
Olav Solhjell: Bygdehistorie for Nore og Uvdal
Reidar Fønnebø: Nordmannsslepene
Fornminneregistert: www.dokpro.uio.no

Flatin
: Gammalt frå Numedal
 
 
 
Artikkelarkiv